Ngôn ngữ: Tiếng Hawaii [‘Ōlelo Hawai‘i]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hawaii

  • Số người nói: 27.000
  • Số người nói trên Forvo: 221
  • Từ đã phát âm: 411
  • Từ đang chờ phát âm: 458
  • Tiếng Hawaii