Hướng dẫn phát âm Tiếng Hawaii

[‘Ōlelo Hawai‘i]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hawaii

  • Số người nói: 27.000
  • Số người nói trên Forvo: 229
  • Từ đã phát âm: 429
  • Từ đang chờ phát âm: 481
  • Tiếng Hawaii Ảnh của Brian