Tiếng Hê-brơ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến animals

Ngôn ngữ: Tiếng Hê-brơ [he] Trở lại Tiếng Hê-brơ

Thể loại: animals Đăng ký theo dõi animals phát âm