Tiếng Hindi Từ điển phát âm: Từ liên quan đến food

Ngôn ngữ: Tiếng Hindi [hi] Trở lại Tiếng Hindi

Thể loại: food Đăng ký theo dõi food phát âm