Ngôn ngữ: Tiếng Hungary [Magyar]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hungary

  • Số người nói: 14.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.159
  • Từ đã phát âm: 58.725
  • Từ đang chờ phát âm: 0
  • Tiếng Hungary Ảnh của Ivanhoe