Tiếng Hungary Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 1956 revolution

Ngôn ngữ: Tiếng Hungary [hu] Trở lại Tiếng Hungary

Thể loại: 1956 revolution Đăng ký theo dõi 1956 revolution phát âm