Ngôn ngữ: Tiếng Armenia [Հայերեն]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Armenia

  • Số người nói: 7.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 195
  • Từ đã phát âm: 3.609
  • Từ đang chờ phát âm: 9.706
  • Tiếng Armenia Ảnh của Alexander Naumov

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả