Tiếng Armenia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến քաղաք

Ngôn ngữ: Tiếng Armenia [hy] Trở lại Tiếng Armenia

Thể loại: քաղաք Đăng ký theo dõi քաղաք phát âm