Ngôn ngữ: Tiếng Khoa học quốc tế [Interlingua]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Khoa học quốc tế

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 35
  • Từ đã phát âm: 4.754
  • Từ đang chờ phát âm: 26