Tiếng Khoa học quốc tế Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verbos

Ngôn ngữ: Tiếng Khoa học quốc tế [ia] Trở lại Tiếng Khoa học quốc tế

Thể loại: verbos Đăng ký theo dõi verbos phát âm