Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Ama-mi (từ nga đến kadakami)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Ama-mi Đăng ký theo dõi Ama-mi phát âm