Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến iloco numbers numerals

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: iloco numbers numerals Đăng ký theo dõi iloco numbers numerals phát âm