Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Number

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Number Đăng ký theo dõi Number phát âm