Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Our Father (từ nga đến kadakami)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Our Father Đăng ký theo dõi Our Father phát âm