Từ Tiếng Iloko đang chờ phát âm (từ Samsam-itek đến uray)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [Ilokano] Trở lại Tiếng Iloko

606 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Iloko [Ilokano]
 • Ghi âm từ Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Ghi âm từ palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ AlaemAlaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ kutsilyokutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ abriemabriem [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ toytoy [noun, verb]
 • Ghi âm từ barukongkobarukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ kadkad
 • Ghi âm từ darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Ghi âm từ ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ PusokPusok [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • Ghi âm từ urayuray [Pamulinawen, Iloco song]