Từ Tiếng Iloko đang chờ phát âm (từ sadin đến ilukatmo)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [Ilokano] Trở lại Tiếng Iloko

606 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Iloko [Ilokano]
 • Ghi âm từ sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Ghi âm từ ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ dissodisso
 • Ghi âm từ sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ tata [father, Dad]
 • Ghi âm từ kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ imdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ daytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ 'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ umas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ AgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ sadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ PanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ DikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ pagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • Ghi âm từ kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Ghi âm từ BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]