Từ Tiếng Iloko đang chờ phát âm (từ tulod đến pintasmo)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [Ilokano] Trở lại Tiếng Iloko

606 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Iloko [Ilokano]
 • Ghi âm từ tulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ tultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ kantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • Ghi âm từ naalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ pagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ mailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ makaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ turogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ rupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ paniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • Ghi âm từ dinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ kagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ lamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Ghi âm từ maimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ maturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ naimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ nananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ nagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ AnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • Ghi âm từ pusopuso [verbo]
 • Ghi âm từ anayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Ghi âm từ nasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ naut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ la unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ itdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ pannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ kaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ maidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Ghi âm từ nagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Ghi âm từ pintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]