Từ Tiếng Iloko đang chờ phát âm (từ kadakuada đến Magustuan)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [Ilokano] Trở lại Tiếng Iloko

606 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Iloko [Ilokano]
 • Ghi âm từ kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ tawatawa
 • Ghi âm từ idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • Ghi âm từ simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Ghi âm từ atipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • Ghi âm từ NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • Ghi âm từ siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • Ghi âm từ MagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]