Từ Tiếng Iloko đang chờ phát âm (từ agparbeng đến Bagnoska)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [Ilokano] Trở lại Tiếng Iloko

606 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Iloko [Ilokano]
 • Ghi âm từ agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Ghi âm từ IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ napusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ LiwliwadakaLiwliwadaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ marigrigatmarigrigat [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ LiwliwadaLiwliwada [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ ragsakragsak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Ghi âm từ BagnoskaBagnoska [ilokana, Iloco song, balasang]