Ngôn ngữ: Tiếng Indonesia [Bahasa Indonesia]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Indonesia

  • Số người nói: 200.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 812
  • Từ đã phát âm: 7.004
  • Từ đang chờ phát âm: 3.432
  • Tiếng Indonesia