Hướng dẫn phát âm Tiếng Indonesia

[Bahasa Indonesia]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Indonesia

  • Số người nói: 200.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 995
  • Từ đã phát âm: 8.752
  • Từ đang chờ phát âm: 2.477
  • Tiếng Indonesia Ảnh của Public domain
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả