Ngôn ngữ: Tiếng Indonesia [Bahasa Indonesia]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Indonesia

  • Số người nói: 200.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 829
  • Từ đã phát âm: 7.021
  • Từ đang chờ phát âm: 3.451
  • Tiếng Indonesia Ảnh của Public domain