Tiếng Indonesia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nama negara

Ngôn ngữ: Tiếng Indonesia [ind] Trở lại Tiếng Indonesia

Thể loại: nama negara Đăng ký theo dõi nama negara phát âm