Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến aggettivo (từ pectide đến duce)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: aggettivo Đăng ký theo dõi aggettivo phát âm