Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến aggettivo (từ solidungo đến pielico)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: aggettivo Đăng ký theo dõi aggettivo phát âm