Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến avverbio (từ tautologicamente đến proposito)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: avverbio Đăng ký theo dõi avverbio phát âm