Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến biology (từ biologia đến lichene)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: biology Đăng ký theo dõi biology phát âm