Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến filosofo

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: filosofo Đăng ký theo dõi filosofo phát âm