Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến geografia (từ Firenze đến Serra del Prete)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: geografia Đăng ký theo dõi geografia phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp