Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến registi italiani (từ Franco Rossi đến Elio Palumbo)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: registi italiani Đăng ký theo dõi registi italiani phát âm