Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm