Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verbi infinito

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: verbi infinito Đăng ký theo dõi verbi infinito phát âm