Tiếng Nhật Từ điển phát âm: Từ liên quan đến science

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật [ja] Trở lại Tiếng Nhật

Thể loại: science Đăng ký theo dõi science phát âm