Tiếng Kazakhstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjectives

Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [kk] Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: adjectives Đăng ký theo dõi adjectives phát âm