Tiếng Kazakhstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Tatar male names

Ngôn ngữ: Tiếng Kazakhstan [kk] Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: Tatar male names Đăng ký theo dõi Tatar male names phát âm