Ngôn ngữ: Tiếng Khơ-me [Khmer]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Khơ-me

  • Số người nói: 20.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 88
  • Từ đã phát âm: 86
  • Từ đang chờ phát âm: 200

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả