Tiếng Hàn Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun

Ngôn ngữ: Tiếng Hàn [ko] Trở lại Tiếng Hàn

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm