Tiếng Hàn Từ điển phát âm: Từ liên quan đến singer

Ngôn ngữ: Tiếng Hàn [ko] Trở lại Tiếng Hàn

Thể loại: singer Đăng ký theo dõi singer phát âm