Tiếng Kurd Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb

Ngôn ngữ: Tiếng Kurd [ku] Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm