Tiếng Latin Từ điển phát âm: Từ liên quan đến plants

Ngôn ngữ: Tiếng Latin [la] Trở lại Tiếng Latin

Thể loại: plants Đăng ký theo dõi plants phát âm