Tiếng Latin Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verbs in Latin

Ngôn ngữ: Tiếng Latin [la] Trở lại Tiếng Latin

Thể loại: verbs in Latin Đăng ký theo dõi verbs in Latin phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp