Ngôn ngữ: Tiếng Mã Lai [Bahasa Melayu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mã Lai

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 477
  • Từ đã phát âm: 850
  • Từ đang chờ phát âm: 316