Tiếng Hà Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjective

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl] Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: adjective Đăng ký theo dõi adjective phát âm