Tiếng Hà Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến people

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl] Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: people Đăng ký theo dõi people phát âm