Hướng dẫn phát âm Tiếng Nam Ndebele - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Nam Ndebele [Ndébél] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nam Ndebele

  • Số người nói: 586.000
  • Số người nói trên Forvo: 2
  • Từ đã phát âm: 0
  • Từ đang chờ phát âm: 30

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Không có từ nào trong danh sách này

Các thể loại trong Tiếng Nam Ndebele [nr]

Zamanalif

Xem toàn bộ thể loại của Tiếng Nam Ndebele