Từ Tiếng Nam Ndebele đang chờ phát âm (từ iSewula Afrika đến santoh)

Ngôn ngữ: Tiếng Nam Ndebele [Ndébél] Trở lại Tiếng Nam Ndebele

Các thể loại trong Tiếng Nam Ndebele [nr]

Zamanalif