Ngôn ngữ: Tiếng Ojibwa [ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ojibwa

  • Số người nói: 55.000
  • Số người nói trên Forvo: 15
  • Từ đã phát âm: 114
  • Từ đang chờ phát âm: 34