Từ Tiếng Papiamento đang chờ phát âm (từ Bende đến adresá)

Ngôn ngữ: Tiếng Papiamento [Papiamentu] Trở lại Tiếng Papiamento

768 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Papiamento [Papiamentu]
 • Ghi âm từ BendeBende [female name, Belgium]
 • Ghi âm từ biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • Ghi âm từ BibaBiba [nickname]
 • Ghi âm từ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • Ghi âm từ armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • Ghi âm từ araara
 • Ghi âm từ birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • Ghi âm từ eskohéeskohé
 • Ghi âm từ ceracera
 • Ghi âm từ evitáevitá
 • Ghi âm từ daldal [noun]
 • Ghi âm từ cortacorta [agetif]
 • Ghi âm từ butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • Ghi âm từ borabora [winds, nomi dei venti, feminine noun]
 • Ghi âm từ babababa [baby, young child, noun]
 • Ghi âm từ binibini [family members, names]
 • Ghi âm từ binbin [numbers, turkish, copula, noun, harry potter, number, bees, Oxford 3000]
 • Ghi âm từ canacana [nom, bible, tea]
 • Ghi âm từ cambiacambia
 • Ghi âm từ causacausa [sostantivo]
 • Ghi âm từ bitbit [noun, Oxford 3000]
 • Ghi âm từ contaconta [sostantivo]
 • Ghi âm từ cabacaba
 • Ghi âm từ blasblas
 • Ghi âm từ abolíabolí
 • Ghi âm từ acercáacercá
 • Ghi âm từ batibati [chemical element]
 • Ghi âm từ adaptáadaptá
 • Ghi âm từ adoráadorá
 • Ghi âm từ adresáadresá