Tiếng Ba Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến clothes

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan [pl] Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: clothes Đăng ký theo dõi clothes phát âm