Tiếng Slovakia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến color

Ngôn ngữ: Tiếng Slovakia [sk] Trở lại Tiếng Slovakia

Thể loại: color Đăng ký theo dõi color phát âm