Tiếng Slovakia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến geologic time scale

Ngôn ngữ: Tiếng Slovakia [sk] Trở lại Tiếng Slovakia

Thể loại: geologic time scale Đăng ký theo dõi geologic time scale phát âm