Hướng dẫn phát âm Tiếng Slovenia

[Slovenščina]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Slovenia

  • Số người nói: 2.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 328
  • Từ đã phát âm: 5.005
  • Từ đang chờ phát âm: 2.034
  • Tiếng Slovenia Ảnh của Andrejj