Tiếng Slovenia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến medicine

Ngôn ngữ: Tiếng Slovenia [sl] Trở lại Tiếng Slovenia

Thể loại: medicine Đăng ký theo dõi medicine phát âm