Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến armadillo (từ đến )

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: armadillo Đăng ký theo dõi armadillo phát âm

1 từ được đánh dấu là "armadillo".

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?